Податоци за фондот

годишен принос* 3-годишен принос* 5-годишен принос*
0,05 % 7,75 % 5,61 %
Генерали Нова ЕУ
Вид на фонд акциски фонд
Надоместок за депозитарна банка

Надоместокот за депозитарна банка се наплаќа од средствата на фондот, а не директно од сопствениците на удели. Надоместокот за депозитарната банка се исплаќа еднаш месечно, како збир на сите дневни вредности на надоместок за месецот на кој што се однесува пресметката.


0,35 %
Максимална влезна провизија 0% - 5 %
Максимална излезна провизија 0% - 5 %
Управувачка провизија 3,00 %
Основан на 28. 10. 2008
Нето вредност на имотот од фондот 19.09.2019 (МКД) 23.567.211,00
Трансакциска сметка 250-1010005557-85
Идентификациски број РОИФ0709102008КДЈУБА6364578

Инвестициската цел на Фондот е зголемување на вредноста на имотот, односно раст на вредноста на уделот на долг рок. Со оглед на инвестициските цели и политика, Генерали Нова ЕУ првенствено е наменет за вложувачи со долгорочен вложувачки хоризонт и повисок степен на толеранција кон ризикот, кои се решени да вложуваат совесно, дисциплинирано и континуирано, со цел оплодување на вложените средства на долг рок. Мотив за вложување е политиката на инвестирање на најголем дел од средствата на Фондот на пазарите на капитал односно во хартии од вредност на издавачи од Eвропската унија, Централна и Источна Европа. Препорачлив временски период за вложување е најмалку пет години. Износот кој е разумно да се вложи во овој фонд првенствено зависи од личните цели и можности на секој инвеститор. Поради тоа, на потенцијалните инвеститори им се препорачува пред носењето на одлуката за вложување во Генерали Нова ЕУ да ја согледаат својата имотна состојба, тековните и идни потреби за парични средства, планираниот временски период на вложување, како и личниот однос кон преземениот ризик од вложувањето.

* Податоци за ден 19.09.2019

Графикон

ОД:

ДО:

Каде инвестира фондот?

Средствата на Фондот се инвестираат на пазарите на капитал односно во хартии од вредност на издавачи од Eвропската унија, Централна и Источна Европа.

Структура на портфолиото на ден

Друго: 30.06.2019

Дојдете на стручни консултации

Сигурноста на влогот, тековните примања и очекуваниот принос, се фактори коишто треба да влијаат врз одлуката како и каде да се вложува, а тие од своја страна се предодредени од возраста на поединецот, животна фаза во која тој/таа се наоѓа, работната позиција, како и индивидуалните околности. Врз база на овие фактори ќе ве советуваме кој план е најдобар за вас.

Основни документи и архива

Актуелни документи

Generali Investments © 2019