Минимален износ на месечна уплата: 500 МКД
Начин на уплата: Со траен налог
Влезна провизија:0%-5%
Излезна провизија: нема
  • Очекуван годишен принос *
  • Избери принос
  • Препорачан временски период за вложување
  • Избери период

Пристап до
средствата

Низок 
ризик

Можност за
паузирање

*Очекуваниот годишен принос не е загарантиран, истиот може да биде поголем или помал

Дали имате дефинирано износ што сакате да го заштедите или одреден временски период за исполнување на целта? Бидете упорни и исполнете ја вашата цел – за тоа е потребна дисциплина. Ви нудиме инвестициски калкулатор кој ќе ви помогне околу вашите дилеми за инвестирање.

Започнете со штедење денес

Пресметајте колкав износ е потребно да вложите за да ја постигнете вашата финансиска цел

Дојдете на стручни консултации

Сигурноста на влогот, тековните примања и очекуваниот принос, се фактори коишто треба да влијаат врз одлуката како и каде да се вложува, а тие од своја страна се предодредени од возраста на поединецот, животна фаза во која се наоѓа, работната позиција, како и индивидуалните околности. Врз база на овие фактори ќе ве советуваме кој план е најдобар за вас.