Минимална уплта: 500 МКД
Начин на уплата: Со траен налог
Влезна провизија: 0%-5%
Излезна провизија: нема
  • Очекуван годишен принос *
  • 7%
  • Препорачан временски период за вложување
  • <18 години

Пристап до средствата

Низок 
ризик

Можност за
паузирање

*Очекуваниот годишен принос не е загарантиран, истиот може да биде поголем или помал

Информативна пресметка

ПЕРИОД НА ШТЕДЕЊЕ
Месечна уплата: 2000 МКД
Вкупно акумулирана заштеда во планот Детско вложување

Резултати од информативната пресметка

Вкупно уплатени средства – 2000 МКД/ месечно МКД
Очекуван годишен принос*
%
Вредност на вашата заштеда во Детско вложување МКД

*Очекуван принос од 7% е користен за информативната пресметка. Приносот не е гарантиран, може да биде поголем и помал од очекуваниот.

Започнете со штедење денес

Пресметајте колкав износ е потребно да вложите за да ја постигнете вашата финансиска цел

Дојдете на стручни консултации

Сигурноста на влогот, тековните примања и очекуваниот принос, се фактори коишто треба да влијаат врз одлуката како и каде да се вложува, а тие од своја страна се предодредени од возраста на поединецот, животна фаза во која се наоѓа, работната позиција, како и индивидуалните околности. Врз база на овие фактори ќе ве советуваме кој план е најдобар за вас.