Податоци за фондот

годишен принос* 3-годишен принос* 5-годишен принос*
1,87 % 6,17 % 11,53 %
Генерали Кеш Депозит
Вид на фонд паричен фонд
Надоместок за депозитарна банка

Надоместокот за депозитарна банка се наплаќа од средствата на фондот, а не директно од сопствениците на удели. Надоместокот за депозитарната банка се исплаќа еднаш месечно, како збир на сите дневни вредности на надоместок за месецот на кој што се однесува пресметката.


0,20 %
Максимална влезна провизија 0% - 0 %
Максимална излезна провизија 0% - 0 %
Управувачка провизија 1,00 %
Основан на 15. 09. 2012
Нето вредност на имотот од фондот 19.09.2019 (МКД) 1.648.134.376,00
Трансакциска сметка 250-1010005558-82
Идентификациски број РОИФ1212072012КДКЕДЕ6364578

Инвестициската цел на Фондот е зголемување на вредноста на имотот, остварување на постојан раст на вредноста на уделот и високо ниво на сигурност при вложувањето. Генерали Кеш Депозит е исклучително корисна и едноставна алатка за правните лица кои се свесни за придобивките од активното управување со тековните средства. Исто така, фондот е наменет и за физички лица кои сакаат да остварат принос на своите заштеди без да се обврзуваат со временски рокови. Временскиот период препорачлив за вложување во фондот не е ограничен, односно зависи од индивидуалните преференции.

* Податоци за ден 19.09.2019

Графикон

ОД:

ДО:

Каде инвестира фондот?

Средствата на Фондот се инвестираат во депозити, на пазарите на пари и во должнички хартии од вредност на издавачи од Република Македонија, ЕУ и ОЕЦД.
Структура на портфолиото на ден

Друго: 30.06.2019

Дојдете на стручни консултации

Сигурноста на влогот, тековните примања и очекуваниот принос, се фактори коишто треба да влијаат врз одлуката како и каде да се вложува, а тие од своја страна се предодредени од возраста на поединецот, животна фаза во која тој/таа се наоѓа, работната позиција, како и индивидуалните околности. Врз база на овие фактори ќе ве советуваме кој план е најдобар за вас.

Основни документи и архива

Актуелни документи

Generali Investments © 2019