ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ !

Промена на назив на фондови

Податоци за фондот

годишен принос* 3-годишен принос* 5-годишен принос*
16,06 % 22,62 % 42,05 %
Генерали Топ Брендови
Вид на фонд акциски фонд
Надоместок за депозитарна банка

Надоместокот за депозитарна банка се наплаќа од средствата на фондот, а не директно од сопствениците на удели. Надоместокот за депозитарната банка се исплаќа еднаш месечно, како збир на сите дневни вредности на надоместок за месецот на кој што се однесува пресметката.


0,35 %
Максимална влезна провизија 0% - 5 %
Максимална излезна провизија 0% - 5 %
Управувачка провизија 3 %
Основан на 10. 06. 2014
Нето вредност на имотот од фондот 23.09.2021 (МКД) 324.365.040,20
Трансакциска сметка 210-0636457805-73
Идентификациски број РОИФ1412052014КДТОБР6364578

Инвестициската цел на фондот е зголемување на вредноста на имотот, односно пораст на цената на уделот, гледано на долг рок. Со оглед на инвестициските цели и политика, Генерали ТОП БРЕНДОВИ првенствено е наменет за вложувачи со среднорочен или долгорочен вложувачки хоризонт и умерен степен на толеранција кон ризикот, кои сакаат вложувања во големи компании кои се лидери во своите индустрии и зад себе имаат долга историја на исплата на дивиденда кон инвеститорите. Препорачлив временски период за вложување е најмалку пет години. Износот кој е разумно да се вложи во овој фонд првенствено зависи од личните цели и можности на секој инвеститор. Поради тоа, на потенцијалните инвеститори им се препорачува, пред носењето на одлуката за вложување во Генерали ТОП БРЕНДОВИ, да ја согледаат својата имотна состојба, тековните и идни потреби за парични средства, планираниот временски период на вложување, како и личниот однос кон преземениот ризик од вложувањето.

* Податоци за ден 23.09.2021

Графикон

ОД:

ДО:

Каде инвестира фондот?

Фондот инвестира во акции на компании кои управуваат со најсилните брендови во светот. Ова е вистински избор за вложувачи кои преферираат стабилен и сигурен раст на сопствениот влог.

Идејата е да ги погледнеме од поинаков агол големите светски играчи, чиишто производи и услуги на сите ни се добро познати од секојдневниот живот (Apple, Coca Cola, Google, Nike, BMW, McDonald’s, Microsoft, Visa итн.).

Структура на портфолиото на ден

Друго: 24.09.2021

Дојдете на стручни консултации

Сигурноста на влогот, тековните примања и очекуваниот принос, се фактори коишто треба да влијаат врз одлуката како и каде да се вложува, а тие од своја страна се предодредени од возраста на поединецот, животна фаза во која се наоѓа, работната позиција, како и индивидуалните околности. Врз база на овие фактори ќе ве советуваме кој план е најдобар за вас.

Основни документи и архива

Актуелни документи
Барање за купување

Куповните трансакции се реализираат врз основа на уредно пополнето барање за купување на удели, во кое ја наведувате сумата што сакате да ја вложите како еднократна уплата или посочувате каков тип на програмиран план да ви биде активиран.

Пополнетиот и заверен образец на Барањето за купување на удели може да го поднесете секој работен ден во деловните простории на Друштвото или преку електронската адреса: info@generali-investments.mk

Барање за откуп

Доколку сакате да извршите откуп на средства од фондот, треба да го пополните образецот барање за откуп, да го наведете точниот износ и трансакциската сметка на која што сакате да ви бидат префрлени средствата.

Пополнетиот и заверен образец на Барањето за откуп/пренос може да го поднесете секој работен ден во деловните простории на Друштвото или преку електронската адреса: info@generali-investments.mk

Доколку ви е потребна помош при пополнувањето на образецот, можете да ни се јавите на следниве телефонски броеви 02 60 90 300 или 078 424 885, секој работен ден од 09 до 15 часот.

Барање за пренос

Доколку сакате да извршите пренос на средства од еден во друг фонд, треба да го пополните образецот барање за пренос на удели, да го наведете точниот износ и името на фондот во кој што ќе бидат префрлени средствата.

Пополнетиот и заверен образец на Барањето за пренос може да го поднесете секој работен ден во деловните простории на Друштвото или преку електронската адреса: info@generali-investments.mk

Доколку ви е потребна помош при пополнувањето на образецот, можете да ни се јавите на следниве телефонски броеви 02 60 90 300 или 078 424 885, секој работен ден од 09 до 15 часот.

Пристапница

Со пополнувањето на пристапница, секое физичко или правно лице може да пристапи кон избраниот фонд и да извршува трансакции со удели. Пристапницата се пополнува на посебен формулар, во кој се содржани идентификациски и контакт податоци за вложувачот, како и писмена изјава со која тој изјавува дека е запознат со правилата на работење на фондот и дека истите во целост ги разбира и прифаќа.

Пополнетиот и заверен образец на Пристапницата на удели може да го поднесете секој работен ден во деловните простории на Друштвото или преку електронската адреса: info@generali-investments.mk