Податоци за фондот

годишен принос* 3-годишен принос* 5-годишен принос*
7,87 % 25,32 % 31,29 %
Генерали Топ Брендови
Вид на фонд акциски фонд
Надоместок за депозитарна банка

Надоместокот за депозитарна банка се наплаќа од средствата на фондот, а не директно од сопствениците на удели. Надоместокот за депозитарната банка се исплаќа еднаш месечно, како збир на сите дневни вредности на надоместок за месецот на кој што се однесува пресметката.


0,35 %
Максимална влезна провизија 0% - 5 %
Максимална излезна провизија 0% - 5 %
Управувачка провизија 3,00 %
Основан на 10. 06. 2014
Нето вредност на имотот од фондот 19.09.2019 (МКД) 111.848.037,00
Бенчмарк

Бенчмарк е стандард или референтна вредост за секој фонд со којашто може да се прават различни споредби. Тој претставува репер за успешноста на фондовите. Целта на бенчмаркингот е подобрување на начинот на којшто функционираат фондовите, поставување нови стандарди што ќе придонесат фондовите да се издвојат од конкуренцијата.

MSCI ACWI Index (100%)
Трансакциска сметка 250-1010005559-79
Идентификациски број РОИФ1412052014КДТОБР6364578

Инвестициската цел на фондот е зголемување на вредноста на имотот, односно пораст на цената на уделот, гледано на долг рок. Со оглед на инвестициските цели и политика, Генерали ТОП БРЕНДОВИ првенствено е наменет за вложувачи со среднорочен или долгорочен вложувачки хоризонт и умерен степен на толеранција кон ризикот, кои сакаат вложувања во големи компании кои се лидери во своите индустрии и зад себе имаат долга историја на исплата на дивиденда кон инвеститорите. Препорачлив временски период за вложување е најмалку пет години. Износот кој е разумно да се вложи во овој фонд првенствено зависи од личните цели и можности на секој инвеститор. Поради тоа, на потенцијалните инвеститори им се препорачува, пред носењето на одлуката за вложување во Генерали ТОП БРЕНДОВИ, да ја согледаат својата имотна состојба, тековните и идни потреби за парични средства, планираниот временски период на вложување, како и личниот однос кон преземениот ризик од вложувањето.

* Податоци за ден 19.09.2019

Графикон

ОД:

ДО:

Каде инвестира фондот?

Фондот инвестира во акции на компании кои управуваат со најсилните брендови во светот. Ова е вистински избор за вложувачи кои преферираат стабилен и сигурен раст на сопствениот влог.

Идејата е да ги погледнеме од поинаков агол големите светски играчи, чиишто производи и услуги на сите ни се добро познати од секојдневниот живот (Apple, Coca Cola, Google, Nike, BMW, McDonald’s, Microsoft, Visa итн.).

Структура на портфолиото на ден

Друго: 30.06.2019

Дојдете на стручни консултации

Сигурноста на влогот, тековните примања и очекуваниот принос, се фактори коишто треба да влијаат врз одлуката како и каде да се вложува, а тие од своја страна се предодредени од возраста на поединецот, животна фаза во која тој/таа се наоѓа, работната позиција, како и индивидуалните околности. Врз база на овие фактори ќе ве советуваме кој план е најдобар за вас.

Основни документи и архива

Актуелни документи

Generali Investments © 2019